Projekty a stavební dozor Liberec

Vodní hospodářství

Vodní a inženýrské stavby

Projektová dokumentace

Čistírny odpadních vod

Envitech

Menu

Rychlý kontakt

ENVITECH CZ s.r.o.
Humpolecká 108/3 (mapa)
460 05 Liberec

+420 737 248 548
e-mail: envitech.cz@envitech.cz

Certifikáty
  • Normy, legislativa: Všechny postupy a výkony společnosti ENVITECH CZ s.r.o se řídí platnými normami pro projektování a výstavbu ČSN EN a platnými zákonnými předpisy. Věnujeme pozornost průběžné aktualizaci norem a legislativy. Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, kterým společnost podléhá.
  • Zákazníci: Naše priorita je zákazník, spokojený s realizovaným projektem, či službou. Při kontaktu se zákazníkem dbáme na korektnost a pevný řád v uspořádání vzájemných vztahů. Zajišťujeme průběžnou informovanost zákazníka s vývojem zakázky a kulturní prostředí pro vzájemnou spolupráci. Využíváme zpětné vazby od zákazníka ke zlepšení námi poskytovaných služeb.
  • Dodavatelé: Provádíme systematický výběr dodavatelů, založený na kvalitě dodávky, kultuře a průběhu vzájemné komunikace a technologické progresivnosti dodavatelů.
  • Vnitřní činnost společnosti: Průběžně zdokonalujeme systém chodu společnosti a průběhu zakázek, od počátku každého obchodního případu až po ukončení záruční doby. Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kvalitu služeb zajišťujeme výběrem pracovníků, školením pracovníků, průběžným vzděláváním a sledováním nejlepších realizací v oboru a to u nás i v zahraničí. Od spolupracovníků očekáváme aktivní a kreativní přístup k řešení úkolů, vývoj odborných schopností, loajalitu a dodržování firemní kultury.
  • Ekologie, etické zásady: respektování ekologických pravidel a podnikatelské etiky je prioritou naší společnosti ve všech činnostech. Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí. Důsledně dbáme na energetickou a materiálovou úspornost a trvanlivost našich řešení. V realizaci zakázek dbáme na korektnost vztahů ke klientům a subdodavatelům, ve vztahu ke konkurenci důsledně dodržujeme ochranu autorských práv.
  • Prevence: Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostřední. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím